9992019.com,把酒论当世,先生小酒人。大圜犹酩酊,微醉自沉沦。此别成终古,从兹绝绪言。故人云散尽,小编亦等轻尘!——近今世·周树人《哀范君叁章·其3》

随处齐名白与刘,百余年交分两策动。同贫同病退闲日,一死毕生临老头。杯酒铁汉君与操,小说微婉小编知丘。贤豪虽殁精灵在,应共微之地下游。明日哭君吾道孤,寝门泪满白髭须。不知箭折弓何用?兼恐唇亡齿亦枯!窅窅穷泉埋宝玉,骎骎落景挂桑榆。夜台幕齿期非远,但问前头相见无。——西魏·白乐天《哭刘刺史梦得二首》

相关文章