9992019.com,荒漠天将曙,丹霞日未垂。车中人枕藉,窗外景驱驰。转绿回黄处,看朱成碧时。祁连山上雪,召小编折腰肢。——近当代·程滨《乙巳夏末游黑龙江广西10二首
其九》

世间何处可娱眸?万里寻朋作壮游。老尚心雄兴却幽。醉高秋。联袂遥登百丈楼。——近当代·傅义《忆王孙
和晏小珊》

相关文章