9992019.com,列立森严欲叩门。乍疑魑魅远惊魂。斜阳有意识添精致,横照奇峰似夏云。——近现代·黄绮《杨柳枝
路南石林肆首 其一》

溪头照影浴红英。混乱的世道自大暑。白鸥愿作儿孙辈,1一取呼名。须拾丈,发无茎。笑驰骋。纤云似网,欲换鱼儿,尽作天星。——近当代·黄绮《渔父家风
渔父》

相关文章